LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019

Regulamin

Zgodnie z regulaminem za korzystanie z portalu www.eksporter.info.pl obowiązuje roczny abonament.
Kliknij aby dowiedzieć się więcej
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Właścicielami Portalu www.eksporter.info.pl (zwanym inaczej Usługi dla eksportera) są osoby fizyczne : Alicja Elżbieta Samol i Szymon Dolny - zwani dalej Administratorem/Usługodawcą.
2.
Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144 Poz.1204) wraz ze zmianami z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. Poz. 1371) o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną .
3.
www.eksporter.info.pl jest wyspecjalizowanym portalem wertykalnym - "wortalem" prezentującym i promującym ofertę eksportową, jak również zawierającym praktyczne treści pochodzące z różnych źródeł przeznaczone dla eksporterów
4.
Portal oparty jest o treści własne (redakcyjne), treści wpisywane przez zarejestrowanych użytkowników, jak i treści zewnętrzne pochodzące z różnych źródeł.
5.
Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich Użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko Użytkownicy Zarejestrowani.
6.
Dostęp do treści w Portalu nie podlega żadnym opłatom.
7.
Odpłatne będzie korzystanie z jego funkcjonalności (rejestracja, zamieszczanie ofert eksportowych, reklam itp.) .Zarejestrowani użytkownicy zapłacą roczny abonament uzależniony od ich wielkości (w/g kryterium: małe, średnie i duże przedsiębiorstwo).
8.
Administrator ustala na czas rozruchu Portalu okres wstępny wolny od abonamentu do dnia 31 grudnia 2014 r. dla rejestracji użytkowników.
9.
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

a)Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem /pol/terms-of-service.html stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. wraz ze zmianami z dnia 7 listopada 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b)Administrator - dwie osoby fizyczne Alicja Elżbieta Samol i Szymon Dolny będące właścicielami Portalu www.eksporter.info.pl

c)Usługi dla eksportera - usługi internetowe dostępne pod adresem www.eksporter.info.pl. (zwanym też Portalem)

d)Zamknięta część Portalu - obszar stron www w ramach witryny www.eksporter.info.pl oraz Usług dla eksportera świadczonych przez Administratora dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.

e)Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

f)Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu treści (w szczególności oferty eksportowe) oraz korzystać z Zamkniętej części Portalu.

g)Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym, w tym dane Konta jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

h)Profil Użytkownika (Profil) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu. Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu (i w pewnym zakresie do edycji) Użytkownikowi. Część informacji z Profilu widzi tylko dany Użytkownik Zarejestrowany, a część widzą wszyscy Użytkownicy - ten zakres jest wyraźnie wydzielony w ramach Profilu.

i)Logo - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika Zarejestrowanego.

j)Materiały - zamieszczone przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu: oferty, teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści w formie Linku do strony.

k)Link do strony - odnośnik przekierowujący do strony internetowej na której zamieszczony jest Materiał

l)Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników.

ł)Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

m)Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny ze źródeł zewnętrznych.

n)Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników znajdujący się pod adresem /pol/copyright.html

o)Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta/Profilu którego nie jest właścicielem tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu nie posiadając do tego uprawnień.

p)Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§ 2 REJESTRACJA W PORTALU
1.
Do korzystania z Zamkniętej części Portalu konieczna jest Rejestracja Użytkownika.
2.
W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien przejść do strony rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (oraz odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3.
Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik musi jeszcze uzupełnić swój Profil uzupełniając odpowiednie dane w formularzu i zapisując je w ramach tworzonego Profilu. Dopiero wtedy następuje pełna aktywacja Konta. W przeciwnym wypadku Konto ma status "bez profilu" co uniemożliwia skorzystanie z Zamkniętej części Portalu (w razie próby skorzystania Użytkownik otrzymuje komunikat z prośbą o dokończenie rejestracji).
4.
Wszystkie podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Portalu w miarę potrzeby.
5.
Zarejestrowany Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Zamkniętej części Portalu. Do usług oferowanych w ramach Zamkniętej części Portalu należą m.in. możliwość zamieszczania własnych ofert eksportowych i ich aktualizacja..
6.
W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może edytować informacje o sobie w ramach Profilu do Konta. Niektóre informacje w ramach Profilu są jawne (upublicznione) dla innych Użytkowników - na stronie Zarządzania Kontem są one wyraźnie wydzielone w osobnej "zakładce" o nazwie "widoczne dane".
7.
Użytkownicy mają wgląd do informacji upublicznionych w ramach Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
8.
Użytkownik po zarejestrowaniu się w Portalu ma możliwość zamieszczenia w ramach Konta swojego logo.
9.
Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

a)zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b)zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;

c) wyraża zgodę na upublicznienie Profilu Użytkownika przez Administratora w określonym w Profilu zakresie, jak również na zamieszczenie danych upublicznionych w ramach Profilu do Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do upublicznionych danych osobowych, wizerunku na fotografiach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Profilu do Konta (lub w ramach opublikowanych przez Użytkownika treści) może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to jednak następujących danych z Profilu (w szczególności): I. hasło do Konta; II. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych; III. danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym

d)wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

e)wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora dotyczącego go adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez niego danych w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.);

f)wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej - na podany adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. wraz ze zmianami z dnia 7 listopada 2008 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną ;

g)oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.

10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.
11.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
12.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem przesłanym do Administratora w formie pisemnej.
13.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Aby to uczynić należy zalogować się do Portalu, wejść na stronę Zarządzania Kontem, a następnie wybrać zakładkę "Usuń konto". Usunięcie danych należy potwierdzić drogą mailową. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez Administratora m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail.
14.
Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.
15.
Usunięcie Konta Użytkownika nie wiąże się z usunięciem z Portalu Materiałów i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych usług stanowią inaczej.
§ 3 ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1.
Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora w celu publikacji w Portalu swoje oferty eksportowe, reklamy i inne informacje o swojej działalności.
2.
Administrator merytorycznie nie ingeruje w treść meteriałów redagowanych przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz - w granicach dopuszczalnych przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją.
3.
Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Materiały oświadcza iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści i publikowania ich w Portalu.
4.
W granicach dopuszczalnych prawem Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieścił w Portalu.
5.
Użytkownik zobowiązuje się że w momencie wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie Materiałów lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
6.
Jeżeli zdaniem Użytkownika czyjś Materiał narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik taki ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą linku "Zgłoś naruszenie" umieszczonego obok danego Materiału. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie (należy wypełnić formularz zgłoszenia).
7.
Podobna procedura jak wyżej dotyczy zgłaszania uwag i błędów (link "Uwagi i błędy" w stopce każdej strony).
8.
Użytkownik poprzez umieszczenie treści w Portalu (w szczególności Materiałów oraz danych i wizerunku dostępnych w upublicznionym Profilu Użytkownika) udziela Usługodawcy licencji do korzystania z tych treści na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w ramach funkcjonowania Portalu . Licencja obejmuje również w szczególności:

a)prawo do tworzenia papierowych wersji treści;

b)prawo wykorzystania treści w celu promocji i reklamy Portalu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań treści;

c)prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

d)prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).

9.
Licencja o której mowa w ust. 8 powyżej jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie umieszczenia jej w Portalu. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Usługodawca ma prawo do dalszego korzystania z udzielonej przez Użytkownika licencji.
§ 4 ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W SERWISIE
1.
Artykuły w serwisie stanowią konglomerat treści z różnych źródeł.
2.
W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca ogranicza swą odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje merytorycznie.
3.
W pozostałym zakresie Usługodawca udziela jedynie technicznej platformy komunikacyjnej do publikacji dla Użytkowników Zarejestrowanych - nie ingerując przy tym merytorycznie w zamieszczane przez tych Użytkowników artykuły.
4.
W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa należy to zgłosić Administratorowi za pomocą stosownego linku znajdującego się przy danym artykule (link "zgłoś naruszenie" pod artykułem lub link "uwagi i błędy" w stopce strony z artykułem). Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie (należy wypełnić formularz zgłoszenia).
§ 5 INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU
1.
Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (na podstawie wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych - zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.
2.
W razie przekierowania Użytkownika po kliknięciu na Materiały Reklamowe na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności) znajdujące się na portalach tych Partnerów.
3.
W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie.
4.
W granicach dopuszczalnych prawem za treść reklam odpowiadają wyłącznie reklamodawcy (Partnerzy Marketingowi).
§ 6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

a)nie zamieszczania w Materiałach treści o charakterze bezprawnym w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, wirusy i inne podobne;

b)działania w sposób nie naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz ich prawo do prywatności;

c)nie podejmowania działań i zamieszczania treści, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu;

d)nie używania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

2.
W razie naruszania niniejszego Regulaminu a w szczególności powyższych postanowień, Administrator ma prawo usunąć materiał samodzielnie. Może też zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, przy poszanowaniu uprawnień przysługujących Użytkownikom, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu ;

b)treść i formę zamieszczanych materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego;

c)treść i formę opisów charakteryzujących Profile Użytkowników Zarejestrowanych;

d)niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;

e)szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim;

f)udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;

g)utratę materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa;

h)treść Materiałów Agregowanych.

2.
Administrator zastrzega sobie prawo do:

a)okresowego wyłączania w uzasadnionych przypadkach Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;

b)natychmiastowego skasowania każdego materiału bez uprzedniego powiadomienia w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

c)natychmiastowego skasowania każdego materiału co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich;

d)natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa;

e)zaprzestania udostępniania Portalu (z ważnych przyczyn) lub jego poszczególnych funkcjonalności;

f)skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora całej zawartości Portalu.

3.
Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie starał się informować na łamach Portalu o istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności - zwłaszcza takiej, która może się wiązać z dodatkowymi obowiązkami dla Użytkownika.
4.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Portalu były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W związku z tym Usługodawca, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym zagwarantowaniu praw Użytkowników nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu indywidualnych decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Portalu.
5.
W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw Użytkowników, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania z Portalu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy. Przy czym do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się w szczególności:

a)przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Portalu;

b)przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych;

c)obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów;

d)przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych;

e)inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych;

f)siłę wyższą, rozumianą jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Usługodawcy;

g)konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym;

h)okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika.

§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
Usługodawca informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Portalu układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
2.
Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
§ 9 REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
1.
Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
3.
Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5.
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ustępie 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
6.
Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 10 ZMIANA REGULAMINU
1.
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2.
Powiadomienie o zmianach w Regulaminie może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych bądź przy logowaniu Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami gdyż dalsze korzystanie z Portalu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści.
3.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto oraz zaprzestać korzystania z Portalu z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.